IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība izglītības iestādē nosaka, kā tiek īstenota summatīvā, diagnosticējošā un formatīvā vērtēšana un skolas dokumentos atspoguļoti skolēnu mācīšanās rezultāti.

Vērtēšanas kārtība nosaka vienotus izglītojamo mācību snieguma vērtēšanas pamatprincipus Ikšķiles Brīvajā skolā un ir jāievēro visiem skolas pedagogiem visos mācību priekšmetos.

Ar vērtēšanas kārtību, saturu un metodēm var iepazīties šeit: