Daba

Ekoskola

Ēdināšana skolā 

Permakultūras dārzs

Sēklu bibliotēka

Daba ir gan viens no personības audzinātājiem (spēt saskatīt un sajust skaisto, vērot dabu, mācīties no dabas), gan vide, kurā attīstīties (būt, sajust, kustēties), gan arī rūpes par vides saglabāšanu. Mācību procesā dabai ir liela nozīme, – dažādas parādības, lietu kārtība tiek pētīta ar pašu pieredzi ārpus telpām.

Skolā tiek iekopts dārzs, kur arī bērni audzē dārzeņus un ogas un vēro, kā tie izaug.

Svarīgi, ka dienas ritumā pirms pusdienām bērni dodas Āra pauzē, lai jebkuros laika apstākļos dotos svaigā gaisā un paši izplānotu savas aktivitātes. Skolas pagalms apzināti iekārtots tā, lai atstātu vairāk vietas un telpas bērnu radošajām izpausmēm, nevis piedāvātu jau gatavus izklaides rīkus.

Ilgstpējīga attīstība ir būtiska domāšanas paradigma – bērni mācās saudzēt resursus, saprast likumsakarības un to, kā viņu uzvedība ietekmē pasauli. Skola darbojas Ekoskolu programmā, un tai ir piešķirts Zaļais karogs.