Pieeja

Skola ir vieta, kur bērns pavada savas dzīves pirmos gadus un gūst priekšstatus par pasaules kārtību kopumā. Ikšķiles Brīvajā skolā bērniem ir iespēja dzīvot un attīstīties pašiem savā ritmā, sajust dabā esošos procesus un novērot to mijiedarbību ar cilvēku. Ikšķiles Brīvajā skolā viss notiek kopveselumā, neatraujot kādas darbības vai notikumus citu no cita.

 

Ikšķiles Brīvās skolas procesos centrā ir bērns kā vērtība ar visām viņa individuālajām īpašībām, vajadzībām un interesēm.

Skolotāja ikdienas darbības ir virzītas uz bērnu motivācijas (iekšējas vai ārējas) paaugstināšanu, lai pamanītu bērna intereses, prasmes un talantus, atklājot bērnam pieņemamu mācīšanās veidu.

Mācības ir virzītas uz harmonisku bērna personības attīstības veicināšanu. Katram bērnam ir savs temps, kādā apgūt lasīšanas vai rakstīšanas prasmi. Katram ir vajadzīgs savs laiks, lai spētu atvērties un publiski uzstāties, un paust savu viedokli. Katram ir savs iekšējais spēks trenēt savu gribu un pacietību, lai iesākto pabeigtu līdz galam.

Vienlīdz svarīga ir gan garīgā un emocionālā, gan kognitīvā, sociālā un fiziskā attīstība.

Katrs bērns ir vērtība, un katrā bērnā mīt viņa iekšējais talants. Ikšķiles Brīvā skola nodrošina vidi, kur atvērties  un ļaut šīm prasmēm izpausties.

Mācību process ir vērsts uz teorijas apguvi + darbību, uzdevumiem + personisko pieredzi + refleksijas jeb pašanalīzes daļu. Svarīgi atcerēties, ka arī mācīšanās no kļūdām ir mācīšanās. Tā ir eksperimentēšana, jaunu ideju ģenerēšana.

Skolas un skolotāju galvenais uzdevums ir bērniem ne tikai nodrošināt pamatzināšanu apguvi, bet arī vidi, kur viņiem ir iespēja:

 • paaugstināt savu pašvērtējumu. Domāšana un darbības bērniem ir atkarīgas no viņu pašvērtējuma (kuru lielā mērā veido apkārtējie un vide);
 • reflektēt par savu darbu. Dalīties savā pieredzē un emocionālajos pārdzīvojumos;
 • radoši domāt, radīt no jauna, nevis atkārtot cita izdomāto.

Ļoti svarīga bērniem ir vecāku attieksme pret viņiem un viņu paveikto. Ne tikai skolotājiem ir jāraugās uz katru bērnu individuāli, nesalīdzinot ar citiem, bet arī vecākiem, tādēļ būtiski pieaugušajiem neizvirzīt bērniem nepamatoti augstas gaidas un prasības.

Individuāla pieeja stundu un rotaļnodarbību laikā izpaužas šādi:

 • bērnam tiek nodrošināta telpa fiziskā un emoconālā izpratnē, kur viņam būt, kur skolotājs un citi bērni var viņu ieraudzīt, sajust un iepazīt;
 • saimēs ir neliels skaits bērnu (12-16 bērni);
 • sabalansēts ikdienas ritms, kurā bez mācību priekšmetu stundām ietilps arī rīta apļi, klusuma stundas, radošās un domāšanas stundas. Tādā veidā bērnos tiek attīstīta prasme ieklausīties sevī un citos, kā arī sajust un runāt par savām jūtām, emocijām un vajadzībām;
 • skolotājs iepazīst bērnu un izprot viņa stiprās/vājās puses;
 • papildus skolotāja uzmanība/atbalsts lietās, kas sanāk ļoti labi un ir iespēja, ka varētu sanākt izcili;
 • papildus skolotāja uzmanība/atbalsts lietās, kas neizdodas ar pirmo reizi;
 • iespēja bērnam salīdzināt savus rezultātus attiecībā pret sevi pašu (nevis pret citiem) konkrētā laika periodā;
 • pozitīva motivācija un atbalsts tajās lietās, kur bērns netic pats saviem spēkiem vai ir vājāks savos sasniegumos;
 • pielāgotas mācību metodes – papildus laiks, uzdevumu, apjoms, veids un dažādas sarežģītības pakāpes;
 • radošajos darbos dažādu tēmu variācija, pielāgojot tās dažādām bērnu intersēm.

Būtiski ir veicināt bērnos uzmanību, pacietību, atvērtību un gribasspēku. Nozīmīgi ir iemācīt, kā mācīties patstāvīgi. Tas ir pamats jebkuras jaunas prasmes veiksmīgai apguvei.

Būt brīvam nozīmē pašam domāt, pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam. Tas attiecas gan uz pieaugušo, gan uz bērnu. Brīvība ir apzināta izvēle. Tā ir spēja novilkt robežu starp pienākumiem un visatļautību. Tā ir prasme uzņemties vadību, eksperimentēt un sapņot.

Lai katram bērnam sniegtā individuālā pieeja būtu pēc iespējas produktīvāka, ir svarīgi pazīt viņu pēc iespējas labāk. Ikšķiles Brīvajā skolā tiek realizēta personības izpēte un analīze.