Iekšējie noteikumi par COVID-19

APSTIPRINU
Direktore Kristīne Liberta
Ikšķilē, 2021.gada 31. augustā

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Noteikumi, kā izglītības iestādē tiek organizēta iekšējā kārtība un mācību darbs epidemioloģisko pasākumu nodrošināšanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas piemērojami no 01.08.2020. (aktualizēti 2020.gada 5.oktobrī, 2020.gada 28.oktobrī)

Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka pamatskolas “Ikšķiles Brīvā skola” (turpmāk – Skola) kārtību, kādā Skolā uzturas darbinieki, izglītojamie, bērnu likumiskie pārstāvji un citas personas, tai skaitā kārtību, kādā tiek izmantotas koplietošanas telpas un notiek ēdināšanas organizēšana (turpmāk – kārtība).
  2. Kārtības mērķis ir mazināt Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanos.
  3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Skolas direktors vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

4. Mācību modelis

4.1. Pamatizglītības programmas apguve notiek klātienē. Mācību procesu īsteno, veicot izglītojamo, iestādē nodarbināto pedagogu un darbinieku iknedēļas testēšanu, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos ierobežojumus.
4.2. Pirmsskolas izglītības programmas apguve notiek klātienē. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās drošības prasības.
4.3. Ja Skolā tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, Skola seko SPKC rekomendācijām.

5. Informēšana:

5.1. Par kārtību, kādā notiks mācību darbs Skolā, vecākus informē saimju audzinātāji;
5.2. Skolas koplietošanas telpās, labi redzamās vietās ir izvietotas informatīvas zīmes par ierobežojumu ievērošanu, distances ievērošanu un higiēnas ievērošanu.
5.3. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
5.4. Skola informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.
5.5. Skolu var apmeklēt tikai personas, kas pēdējo 14 dienu laikā nav atgriezušās no ārvalstīm un nav bijušas kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
5.6. Vecāki nekavējoties informē saimes audzinātāju, ja kādam ģimenē tiek konstatēta Covid-19 infekcija vai kāds no mājsaimniecības locekļiem ir atzīts par kontaktpersonu.
5.7. Ja izglītojamais nav apmeklējis Skolu ilgāk par 3 dienām, jo tam ir bijušas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (sauss klepus, sāpes kaklā, garšas un ožas traucējumi vai zudums, paaugstināta ķermeņa temperatūra u.c.), Skolā drīkst atgriezties tikai uzrādot ģimenes ārsta izziņu (veidlapa u/27).

5.8. Vecāku/likumisko pārstāvju uzturēšanās Skolā:
– Vecākiem Skolas telpās uzturēties nav atļauts.
– 1.- 5. saimju skolēnu vecāki/likumiskie pārstāvji pavada skolēnu līdz Skolas ieejas durvīm/vārtiem un pēc stundām sagaida pie ieejas durvīm/vārtiem.
– Pirmsskolas saimju audzinātājas bērnus no rīta sagaida Skolas pagalmā un pēcpusdienā vecākam/likumiskajam pārstāvim nodod arī Skolas pagalmā. Ja pēcpusdienā dežūrsaime uzturas Skolas iekštelpās, tad uz Skolas pagalma ieejas durvīm tiek izvietota informācija ar dežūrsaimes skolotāja telefona numuru. Vecāks/likumiskais zvana uz norādīto numuru un skolotājs pavada bērnu līdz ārdurvīm.
– Ja vecākam/likumiskajam pārstāvim ir nepieciešams tikties ar saimes audzinātāju vai kādu no skolotājiem, vecāks/likumiskais pārstāvis sazinās telefoniski un vienojas par konkrētu tikšanās laiku un vietu.

6. Distancēšanās:

6.1. Ienākšanai Skolā un iziešanai no tās izglītojamie un pedagogi izmanto saimes garderobei tuvākās ieejas durvis, ņemot vērā skolā izvietotās norādes;
6.2. Lai nodrošinātu izglītojamo grupu distancēšanos, Skolas telpās tiek uzraudzīts, lai saimju grupas skolas telpās savstarpēji netiekas.
6.3. Ar mērķi aizsargāt sevi un citus, koplietošanas telpās skolēniem no 7 gadu vecuma, kā arī darbiniekiem bez sadarbspējīga Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta jālieto sejas un mutes aizsegs.
6.4. Skolā ir noteiktas šādas saimju grupas:
– 1. saime;
– 2. un 3. saime tiek uzskatīta kā vienota grupa;
– 4. saime un 5. saime tiek uzskatīta kā vienota grupa;
– “Zeltītie kumeliņi” un “Dzintara kumeliņi” tiek uzskatīta kā vienota grupa, “Sudrabotie kumeliņi” un “Dimanta kumeliņi” tiek uzskatīta kā vienota grupa.

6.5. Mācību process tiek organizēts saimei kā izolētam kolektīvam:
– mācību stundas notiek vienā saimes telpā;
– saimes telpā izglītojamie var neievērot distanci 2 metri;
– atsevišķas mācību stundas tiek organizētas ārpus skolas telpām.
6.6. Saimes telpas tiek regulāri vēdinātas un iespēju robežās mācības notiek ārā.
6.7. Pirmsskolas izglītojamie diendusu guļ, ievērojot maksimāli iespējamu attālumu viens no otra.
6.8. Skola ievēro noteiktās prasības izglītojamo ēdināšanas organizēšanai, t.sk.:
– pirmsskolas izglītojamie brokasto savas saimes telpā vai ārā;
– skolas izglītojamie brokasto ārā;
– pirmsskolas un skolas saimju ēdināšana tiek organizēta saskaņā ar grafiku (pielikums nr.1).
6.9. Labierīcību telpas:
– labierīcību telpas tiek sadalītas atsevišķai lietošanai pa saimju grupām. Katra saime lieto norādītās labierīcības;
– tiek uzraudzīts, lai labierīcību telpās vienlaikus nav vairāk personu, cik tajās ir faktiski izmantojamie sēdpodi;
– iespējami bieži tiek mazgātas un dezinficētas rokas.
6.10. Pārģērbšanās uz sporta nodarbībām:
– Visi izglītojamie uz un no sporta nodarbībām pārģērbjas saimju telpās
– Kārtību nosaka saimes audzinātājs

7. Higiēna:

7.1. Pie visām skolas ieejas durvīm un otrā stāva koplietošanas telpās ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, kas satur vismaz 70% etanola šķīdumu. Dezinfekcijas līdzekļi ir atzīmēti ar speciālu, skaidri uzskatāmu zīmi.
7.2. Saimju audzinātāji regulāri atgādina izglītojamiem mazgāt un dezinficēt rokas;
7.3. Telpas regulāri tiek tīrītas un dezinficētas saskaņā ar Skolas apstiprinātu tīrīšanas un dezinfekcijas plānu;
7.4. Pedagogi un izglītojamie lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c. Skolā neveido situācijas, kurās veidojas personisks kontakts ar citu personu vai kontakts dažādu priekšmetu nodošanā un saņemšanā citai personai (sasveicināšanās, rakstāmpiederumu, grāmatu nodošana u.c.);
7.5. Koplietošanas virsmas (datori, planšetes, instrumenti u.c.) tiek dezinficēti pēc saimes nodarbības beigām;

8. Personas veselības stāvokļa uzraudzība:

8.1. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzīšanu Skolā veic saimju audzinātāji savu kompetenču robežās. Par darbinieku veselības stāvokļa uzraudzīšanu atbild pats darbinieks.
8.2. Skolas pirmās palīdzības aptieciņā atrodama ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīce. Konstatējot kādas no infekciju saslimšanas pazīmēm, obligāti tiek izmērīta personas ķermeņa temperatūra.
8.3. Ja personai ir paaugstināta ķermeņa temperatūra virs 37.0c grādiem, Skolas darbinieki un izglītojamie nekavējoties rīkojas saskaņā ar Ikšķiles Brīvās skolas iekšējiem noteikumiem “Kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai”.

9. Āra izglītības īstenošana:

9.1. Katrai saimei ir iedalīta atsevišķa nojume, kurā notiek ikdienas mācību darbs. Nojumē ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi.
9.2. Ārtelpās plānotās nodarbības tiek norādītas stundu sarakstā. Stundu saraksts ir pieejams izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.
9.3. Nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji nodrošina, ka izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Āra nodarbībās aizliegts ierasties izglītojamiem, ja ģimenes locekļi ir Covid-19 inficētas personas vai kontaktpersonas.
9.4. Vienlaikus var norisināties vairāku grupu darbs, ja to plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
9.5. Āra izglītības nodarbību laikā izglītojamie uzturas savā āra nojumē vai citā pedagoga norādītajā vietā, skolas ēkas iekštelpās izglītojamie uzturas saskaņā ar stundu sarakstā vai rotaļu nodarbību grafikā norādītājām nodarbību norises vietām.
9.6. Izglītojamie netiekas ar citu grupu parstāvjiem un uzturas tikai grupai paredzētajā mācību norises vietā. Mācību norises vietu atļauts atstāt tikai ar atbildīgā skolotāja atļauju.
9.7. Uzturoties skolas teritorijā, izglītojamie ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus un drošības noteikumus Nr. 11 “Par drošību skolas pagalmā”.

10. Noslēguma jautājumi:

10.1. Kārtība var tik grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
10.2. Ja starp Skolas noteikumiem “Iekšējās kārtības noteikumi” vai “Kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai” un šiem noteikumiem rodas pretrunas, priekšroka dodama “Noteikumiem, kā izglītības iestādē tiek organizēta iekšējā kārtība un mācību darbs epidemioloģisko pasākumu nodrošināšanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Pielikums Nr. 1: