Noteikumi par COVID-19

Ikšķilē, 2020.gada 25.augustā

Noteikumi, kā izglītības iestādē tiek organizēta iekšējā kārtība un mācību darbs epidemioloģisko pasākumu nodrošināšanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas piemērojami no 01.08.2020.

Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka pamatskolas “Ikšķiles Brīvā skola” (turpmāk – Skola) kārtību, kādā Skolā uzturas darbinieki, izglītojamie, bērnu likumiskie pārstāvji un citas personas, tai skaitā kārtību, kādā tiek izmantotas koplietošanas telpas un notiek ēdināšanas organizēšana (turpmāk – kārtība).
 2. Kārtības mērķis ir mazināt Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanos.
 3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Skolas direktors vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

Rīcība Skolā

4.   Skolā mācības notiek klātienē, saskaņā ar Izglītības Ministrijas noteikto A modeli. Šis modelis tiek izmantots, nodrošinot visas epidemioloģiskās drošības prasības.

5. Ja Skolā tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, Skola seko SPKC rekomendācijām.

6. Informēšana:

6.1. Par kārtību, kādā notiks mācību darbs Skolā, vecākus informē saimju audzinātāji;

6.2. Skolas koplietošanas telpās, labi redzamās vietās ir izvietotas informatīvas zīmes par ierobežojumu ievērošanu, distances ievērošanu un higiēnas ievērošanu.

6.3. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.

6.4. Skola informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.

6.5. Skolu var apmeklēt tikai personas, kas pēdējo 14 dienu laikā nav atgriezušās no  ārvalstīm un nav bijušas kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

6.6. Vecāku/likumisko pārstāvju uzturēšanās Skolā:

 • 1.- 4. saimju skolēnu vecāki/likumiskie pārstāvji pavada skolēnu līdz Skolas ieejas durvīm. Ja vecākam/likumiskajam pārstāvim ir nepieciešams tikties ar saimes audzinātāju vai kādu no skolotājiem, vecāks/likumiskais pārstāvis sazinās telefoniski un vienojas par konkrētu tikšanās laiku un vietu.
  • Pirmsskolas saimju audzinātājas bērnus no rīta sagaida Skolas pagalmā un pēcpusdienā vecākam/likumiskajam pārstāvim nodod arī skolas pagalmā. Nepieciešamības gadījumā viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem var ievest bērnu garderobē (izmantojot atbilstošās saimes tuvāko ēkas ieeju), ievērojot atbilstošu distanci no citām personām un nodrošinot, ka pārģērbšanās neaizņem ilgāk par 15 minūtēm;
  • Vienā garderobē vienlaikus var uzturēties dažādu mājsaimniecību personas, nodrošinot 2m distanci starp tām. Ja garderobē ir pārāk daudz cilvēku, lai nodrošinātu 2m distanci starp mājsaimiecībām, vecāki uzgaida, līdz vieta atbrīvosies;

6.7. Skolas viesi skolas telpās ienāk, iepriekš saskaņojot tikšanos ar pedagogiem vai skolas administrāciju.

7. Distancēšanās:

7.1. Ienākšanai Skolā un iziešanai no tās izglītojamie un pedagogi izmanto saimes garderobei tuvākās ieejas durvis; 

7.2. Lai nodrošinātu izglītojamo grupu distancēšanos, Skolas telpās tiek uzraudzīts, lai saimju grupas skolas telpās savstarpēji netiekas.

7.3. Ar mērķi aizsargāt sevi un citus koplietošanas telpās un teritorijā, ja nevar ievērot 2 metru distances normu, jālieto sejas un mutes aizsegs.

7.4. Mācību process tiek organizēts saimei kā izolētam kolektīvam:

 • mācību stundas notiek vienā saimes telpā;
  • saimes telpā izglītojamie var neievērot distanci 2 metri;
  • atsevišķas mācību stundas tiek organizētas ārpus skolas telpām.

7.5. Pēc katras mācību stundas saimes telpa tiek vēdināta;

7.6. Pirmsskolas izglītojamie diendusu guļ, ievērojot maksimāli iespējamu attālumu viens no otra;

7.7. Āra pauzēs izglītojamie dodas, saimju grupām koplietošanas telpās nesatiekoties;

7.8. Skola ievēro noteiktās prasības izglītojamo ēdināšanas organizēšanai, t.sk.:

 • izglītojamie brokasto savas saimes telpā;
  • lai maksimāli novērstu drūzmēšanos, pusdienas tiek organizētas atsevišķos laikos pirmsskolas saimēm, 1. un 2. saimei, un atsevišķā laikā 3. un 4. saimei;
  • pirmsskolas izglītojamo pusdienas tiek organizētas vienā laikā. “Dimanta kumeliņu” saime pusdieno savas saimes telpās, pārējo pirmsskolas saimju ēdināšana tiek organizēta Skolas ēdamtelpā, ievērojot noteikto 2m distanci starp izglītojamo grupām.

7.9. Labierīcību telpas:

 • labierīcību telpas tiek sadalītas atsevišķai lietošanai pa saimju grupām. Katra saime lieto atzīmētās labierīcības, kas atrodas vistuvāk saimes telpai, lai bez nepieciešamības nenotiktu pārvietošanās pa Skolu;
  • tiek uzraudzīts, lai labierīcību telpās vienlaikus nav vairāk personu, cik tajās ir faktiski izmantojamie sēdpodi;
  • iespējami bieži tiek mazgātas un dezinficētas rokas.


8. Higiēna:        

8.1. Pie visām skolas ieejas durvīm un otrā stāva koplietošanas telpās ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, kas satur vismaz 70% etanola šķīdumu. Dezinfekcijas līdzekļi ir atzīmēti ar speciālu, skaidri uzskatāmu zīmi.

8.2. Saimju audzinātāji regulāri atgādina izglītojamiem mazgāt un dezinficēt rokas;

8.3. Telpas regulāri tiek tīrītas un dezinficētas saskaņā ar Skolas apstiprinātu tīrīšanas un dezinfekcijas plānu;

8.4. Pedagogi un izglītojamie lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c. Skolā neveido situācijas, kurās veidojas personisks kontakts ar citu personu vai kontakts dažādu priekšmetu nodošanā un saņemšanā citai personai (sasveicināšanās, rakstāmpiederumu, grāmatu nodošana u.c.);

8.5. Koplietošanas virsmas (datori, planšetes, instrumenti u.c.) tiek dezinficēti pēc saimes nodarbības beigām;

9. Personas veselības stāvokļa uzraudzība:

9.1. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzīšanu Skolā veic saimju audzinātāji savu kompetenču robežās. Par darbinieku veselības stāvokļa uzraudzīšanu atbild pats darbinieks.

9.2. Skolas pirmās palīdzības aptieciņā atrodama ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīce. Konstatējot kādas no infekciju saslimšanas pazīmēm, obligāti tiek izmērīta personas ķermeņa temperatūra.

9.3. Ja personai ir paaugstināta ķermeņa temperatūra virs 37.0c grādiem, Skolas darbinieki un izglītojamie nekavējoties rīkojas saskaņā ar Ikšķiles Brīvās skolas iekšējiem noteikumiem “Kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai”.

10. Interešu izglītības īstenošana:

10.1. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc izstrādāta nodarbību grafika.

10.2. Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 30 bērniem vienā grupā. Nodarbības rīko katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos. Katrā nodarbībā tiek izveidots dalībnieku saraksts ar kontaktinformāciju.

10.3. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros 2m fizisku distancēšanos drīkst neievērot.

10.4. Interešu izglītības nodarbību laikā Skolas telpās uzturēties drīkst tikai interešu izglītības nodarbību dalībnieki. Vecāki bērnus pavada līdz Skolas durvīm un sagaida pie Skolas durvīm.

10.5. Pēc katras nodarbības veic koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, inventāra) u.c. priekšmetu dezinfekciju.

10.6. Pēc katras nodarbības ir pārtraukums, kura laikā tiek vēdinātas telpas (vismaz 15 min), nepieciešamības gadījumā veikta telpu uzkopšana ar dezinfekcijas līdzekļiem.

11. Noslēguma jautājumi:

11.1. Kārtība var tik grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

11.2. Ja starp Skolas noteikumiem “Iekšējās kārtības noteikumi” vai “Kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai” un šiem noteikumiem rodas pretrunas, priekšroka dodama “Noteikumiem, kā izglītības iestādē tiek organizēta iekšējā kārtība un mācību darbs epidemioloģisko pasākumu nodrošināšanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.