Iekšējās kārtības noteikumi

Ikšķilē, 2018. gada 23.augustā

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu,

Bērnu tiesību aizsardzības noteikumiem,

biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” Pamatskolas nolikumu,

biedrības “Ikšķiles Brīvā skola” interešu izglītības iestādes “Ikšķiles Brīvā skola” nolikumu

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas teritoriālās struktūrvienības “Ikšķiles Brīvā skola” un biedrības “Ikšķiles Brīvā skola” interešu izlītības iestādes, turpmāk SKOLAS, iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā- noteikumi).
  • Noteikumi regulē uzvedības normas SKOLĀ un tās teritorijā, kas nav noregulētas ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
  • SKOLAS galvenais uzdevums ir radoši piedalīties izglītojamo personības veidošanās procesā saskaņā ar Biedrību nolikumā un SKOLAS attīstības koncepcijā noteikto.
  • SKOLĀ mācības notiek valsts valodā.
  • SKOLĀ izglītojamie tiek komplektēti saimēs, kurās vienlaicīgi mācās dažāda vecuma un sagatavotības bērni.

 

 1. SKOLAS mācību un ārpus klases darba organizācija
  • Mācību un ārpus klases darbs notiek saskaņā ar SKOLAS izstrādāto izglītības programmu, kur:
 • tiek ievērotas valsts standartu prasības programmas realizācijā,
 • apmācība norisinās skatot lietas KOPVESELUMĀ, kur mācību priekšmeti/nodarbības savijas un apvienojas stundu vai nodarbību (pirmsskolā rotaļnodarbību) laikā,
 • tiek saglabāta kāda 1 vai 2 mācību priekšmetu/aktivitātes dominante dienā, kura atspoguļajos stundu vai nodarbību (pirmsskolā rotaļnodarbību) sarakstā,
 • mācību un ārpus klases darbs notiek saskaņā ar SKOLAS direktora apstiprinātu stundu/nodarbību (pirmsskolā rotaļnodarbību un dienas ritma) sarakstu.
 • programmās var tikt veiktas īslaicīgas, nelielas izmaiņas, pamatojoties uz izglītojamā interesēm un vajadzībām, jo SKOLA izmanto individuālo pieeju izglītojamo apmācībām.
  • Skolas mācību un ārpus klases darba organizācija pirmsskolā:
 • pirmsskolas izglītības skolotāju vadībā tiek organizētas rotaļnodarbības, pastaigas iestādes teritorijā un ārpus teritorijas atbilstoši izstrādātajiem maršrutiem un individuālais darbs.
 • mācību gada laikā tematiskajās rotaļnodarbībās bērniem tiek sniegta informācija par ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiems, kas tiek atzīmēts skolotāja dienasgrāmatā.
  • Mācību stundu bloki/nodarbību laiki (var nedaudz mainīties, iepriekš par to informējot vecākus un audzēkņus):
   • *Pirmsskola
Nr. Laiks
Bērnu ierašanās 8.00-8.30
Rīta aplis 8.30-8.50
Rotaļnodarbības 8.50-9.50
Pauze 9.50-10.10
Rotaļnodarbības 10.10-11.00
Aktivitātes brīvā dabā 11.00-12.00
Pusdienas 12.00-12.30
Diendusa 12.30-15.00
Pauze 15.20-15.40
Aktivitātes brīvā dabā vai telpā 15.40-16.00
Bērnu izņemšana 16.00-16.30

*Pēc vecāku pieprasījuma pirmsskolas izglītības saimēm SKOLA nodrošina darba laiku no plkst.7.00 līdz plkst.19.00.

 

 • pamatskolai
Nr. Laiks
Rīta aplis 8.30-8.50
1.stunda 8.50-9.30
2.stunda 9.30-10.10
Pauze 10.10-10.20
   3.stunda 10.20-11.00
4.stunda 11.05-11.45
5.stunda 11.50-12.30
Āra pauze 12.30-13.10
Pusdienas 13.10-13.30
Individuālais darbs/6.stunda 13.30-14.10
Individuālais darbs/ 7. stunda 14.10-14.50
Pauze 15.00-15.20
Ārpusklases/ ārpusnodarbību darbs 15.20-16.30
 • SKOLA strādā piecas dienas nedēļā.
 • Katra mācību gada sākumā ir adaptācijas laiks (pirmsskolas vecuma bērniem viens mēnesis, pamatskolas vecuma bērniem divas nedēļas), lai atvieglotu izglītojamiem pārejas periodu uz jaunu ikdienas ritmu.
 • Pedagoģiskā darba pilnveidošanas nolūkā (pieredzes apamaiņas pasākumi semināri, pašizglītības darbs, pieredzes apmaiņas u.c.) vadībai ir tiesības noteikti divas metodiskās dienas mēnesī, bet ne vairāk kā sešas dienas mācību gada laikā, par to brīdinot audzēkņu vecākus vismaz nedēļu iepriekš.
 • SKOLA darbojas pēc vadītāja apstiprināta brīvdienu un mācību grafika, ko apstiprina katra mācību gada sākumā.
 • SKOLAS darba pārtraukumi:
 • gadījumā, ja ir slimi vai atrodas atvaļinājumā visi pedagogi, SKOLA tiek slēgta.
 • ārkārtas situācijās pēc augstākstāvošu institūciju rīkojuma.
 • pirms katra mācību gada sākuma un pēc tā beigām tiek paredzēts laiks, kopumā ne ilgāks par divām nedēļām SKOLAS sagatavošanai jaunajam mācību gadam, kā arī telpu remontam un ģenerāltīrīšanai.
 • ja nepieciešams neplānots steidzams remonts, kas skar izglītojamiem lietojamās telpas vai avārijas situācijas, kad SKOLĀ nevar nodrošināt nepieciešamo izglītības procesu un higienas prasību ievērošanu, šajā laikā izglītojamie SKOLU neapmeklē, par ko pēc iespējas savlaicīgi tiek brīdināti Vecāki.
  • SKOLA ir tiesīga ierosināt papildus brīvlaiku audzēkņu atpūtas vai ēkas remondarbu nolūkos.
 1. SKOLAS darba dienas organizācija
  • Vecāki ir atbildīgi, lai ar šo sadaļu Noteikumos būtu iepazīstinātas personas, kuras ir pilnvarotas izglītojamies atvest vai izņemt no SKOLAS.
  • Skolas darba laiks
   • Skolas durvis tiek atvērtas 8.00.
   • Izglītojamie jāatved laikā no 8.00 līdz 8:20. No šī brīža SKOLAS personāls uzņemas atbildību par izglītojamo līdz vecāki atnāk pakaļ, ievērojot SKOLAS darba laiku un konkrētās programmas, kurās mācās izglītojamie, dienas ritmu. Kavēšanās nelabvēlīgi ietekmē bērna labsajūtu un mācību procesu.
   • Mācību stundas un rotaļnodarbības SKOLĀ sākas 8.30.
   • Saimes ir atvērtas 8.00-16.30.
   • Izglītojamiem jāpiedalās nodarbībās līdz plkst. 15.00 (pirmsskolā līdz plkst. 12.30).
   • Ja kādu dienu audzēknim no SKOLAS jādodas prom pirms plkst. 15.00 (vai pirms diendusas pirmsskolas saimē), vecākiem tas iepriekš jāsaskaņo ar pedagogu.
  • Vecākiem, kuri atved pirmsskolas vecuma bērnus uz iestādi, bērns obligāti jāieved saimē un jāpaziņo par bērna ierašanos saimes skolotājam, kura šajā dienā pieņem bērnus, pretējā gadījumā SKOLA neuzņemas atbildību par bērna dzīvību un veselību.
  • Izņemot bērnu no SKOLAS, vecākiem obligāti par to jāinformē saimes skolotājs vai atbildīgais pedagogs.
  • Personas, kuras drīkst izņemt izglītojamos no SKOLAS, vecāki norāda katra mācību gada sākumā, aizpildot “Bērna datu karti” vai veicot kartē papildinājumus. Personas, kuras drīkst izņemt bērnus no skolas, ir rīcībspējīgas personas ne jaunākas par 13 gadiem. Pedagogi neatdod audzēkņus personām, kuras atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā.
  • Pirmsskolas bērni atstāj SKOLAS teplas tikai kopā ar vecākiem vai ar “Bērna datu kartē” norādītajām personām.
  • Ja vecāki vai to pilnvarotās personas kādu iemeslu dēļ kavējas, par to jāpaziņo atbildīgajam pedagogam telefoniski.
  • Nav pieļaujama svešu un nepiederošu personu uzturēšanās telpās bez pavadošā personāla.

 

 1. Ārpusstundu darba un pasākumu organizācija
  • Ārpusstundu nodarbības notiek pēc pedagogu priekšlikumiem saskaņā ar nodarbību plānu, ko apstiprina skolas direktors.
  • Izglītojamiem SKOLAS telpās ir iespēja lasīt SKOLAS bibliotēkā esošās grāmatas. Izglītojamie apņemas SKOLAS grāmatas lietot saudzīgi.
  • Izgītojamiem ir iespēja lietot SKOLAS telpās esošos mūzikas instrumentus. Mūzikas instrumenti jālieto uzmanīgi, lai tos nesabojātu.
  • Pasākumu laikā par kārtību atbild pasākuma organizētājs. Pēc pasākuma telpa jāsakārto.
  • Ja SKOLAS pasākumus vai talkas vecāki apmeklē kopā ar bērniem, tad par bērnu uzraudzību un rotaļu vietas un lietu sakārtošanu atbild vecāki.
  • Ja bērni dodas ekskursijās ārpus iestādes teritorijas, tad saimes skolotājai iestādes vadītājai jāsniedz rakstisks informācija, saraksts ar vecāku piekrišanu, ekskursijas dalībnieku saraksts, ievērojot pieaugušā nepieciešamību uz katriem 5 bērniem pirmsskolā un 15 bērniem pamatskolā.

 

 1. Aizliegumi izglītības iestādē un tās teritorijā
  • Skolā un tās teritorijā ir noteikts aizliegums iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropas vielas, gāzes baloniņus, gāzespistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
  • Ierodoties iestādē, aizliegts dot bērniem līdzi saldumus, košļājamās gumijas un citus neveselīgus pārtikas produktus. SKOLĀ atļauts ienest augļus (t.sk.žāvētus), dārzeņus un riekstus, kā arī svētku dienās – visus iepriekš minētos produktus un veselīgus, mājās gatavotus gardumus.
  • Lietot necenzētus vārdus uz izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli, psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus un iestādes darbiniekus) un huligāniski uzvesties.
  • Aizsprostot iestādes izejas, novietot uz kāpnēm, priekštelpā velosipēdus, skrejriteņus, ragavas u.c., tādējādi radot draudus bērnus drošībai situācijās, kad nepieciešama ātra evakuācija no SKOLAS.
  • Pārvietoties skolas teritorijā ar velosipēdu, izņemot īpaši šim nolūkam organizētos pasākumos.
 • Izglītojamam ir aizliegts
  • Spēlēt spēles mobilajos telefonos.
  • Lietot mobilo telefonu stundu un ārpus stundu nodarbību laikā.
  • Lietot rupjus, apvainojošus vārdus, kā arī fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus izglītojamos un skolas personālu.
  • Skolā spēlēt azartspēles.
  • Kāpt ārā pa logu, slidināties pa trepju margām, sēdēt vai novietot mantas uz radiatoriem un caurulēm.
  • Smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un ierasties iereibušiem, lietot citas apreibinošas vielas SKOLĀ un tās teritorijā.
  • Ienest SKOLĀ pirotehniku, šaujamieročus, asus priekšmetus, alkoholu, narkotikas, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, cigaretes un citas blakus lietas.

 

 1. Izglītojamo tiesības un pienākumi
  • Izglītojamam ir tiesības:
   • Saņemt izglītību atbilstoši SKOLĀ īstenojamai programmai, iegūt kvalitatīvas zināšanas, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē.
   • mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu.
   • saņemt nepieciešamo medicīnisko un psiholoģisko palīdzību.
   • izglītošanās procesā izmantot SKOLAS telpas un teritoriju, bibliotēkas un citas informācijas krātuves, mūzikas instrumentus, sporta spēļu inventāru un skolas tehniskās ierīces.
   • Attīstīt savas radošās spējas, pilnveidoties kuturālā un tikumiskā gaisotnē.
   • Pārstāvēt skolu dažādu mērogu pasākumos, konkursos, olimpiādēs, iesaistīties izglītojamo pašpārvaldē.
   • Paust savu attieksmi pret mācības saturu un mācību metodēm, izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai.
   • Koleģiāli izvērtēt izglītojamo uzvedību un mācību darbu, palīdzēt uzlabot situāciju.
   • Izveidot pamatskolas izglītojamo pašpārvaldi un darboties tajā.
   • Mācīties netraucētam.
   • Izteikt savas domas.
   • Aizrādīt citiem par nepareizu rīcību.
  • Izglītojamajam ir pienākums
   • Mācīties atbilstoši savām spējām un iegūt pirmsskolas vai pamatizglītību.
   • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas programmas apmeklējums ir obligāts. Pamatskolas izglītības programmas izglītojamiem mācību programmā paredzēto mācību stundu apmeklējums ir obligāts.
   • Ar cieņu un pieklājību izturēties pret apkārtējiem.
   • Ievērot citu bērnu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
   • Ievērot pedagogu tiesības uz apzināti netraucētu rotaļnodarbību pirmsskolā un mācību stundu un ārpusstundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.
   • Precīzi ievērot drošības noteikumus: ugunsdrošības, satiksmes un konkrētās telpas specifiskos iekšējās kārtības noteikumus, u.c..
   • Ievērot sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas un noteikumus, neaizsakrot citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.
   • Atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, savu darbu un rotaļu vietu, sakārtot savas lietas garderobē, kā arī iesaistīties kopīgos telpas un teritorijas sakopšanas darbos.
   • Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, SKOLAS mantu.
   • Ar savu darbību un uzvedību neradīt draudus savai un apkārtējo cilvēku dzīvībai un veslībai.
   • Ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem.
   • Nodarībās uzmanīgi sekot līdzi, izpildīt pedagoga dotos norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem izglītojamiem un pedagogiem.
   • Ievērot speciālo kabinetu (informātikas, mājturības u.c. kabinetu, sporta zāles) iekšējās kārtības un drošības noteikumus.
   • Pēc pusdienām pie kopgalda aiznest savus traukus un atstāt tos netīrajiem traukiem paredzētajā vietā.
   • Veikt dežuranta pienākumus.
   • Ja kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, izglītojamais informē SKOLAS darbiniekus vai vecākus, kuriem ir pienākums par notikušo ziņot SKOLAS vadībai. Ja pret izglītojamo ir vērsta vardarbība zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111.

 

 1. Noteikumi par apģērbu, apaviem un sporta inventāru
  • Vecāki nodrošina, ka izglītojamie SKOLĀ atrodas apģērbā un apavos, kas atbilst zemāk minētajām prasībām.
  • Vecāki nodrošina, ka izglītojamiē SKOLAS telpās lieto vecumam un telpām piemērotus ērtus apavus un ērtu un kārtīgu apģērbu.
  • Apaviem jābūt ar stingru zoli, bērniem līdz 3 gadiem- ieteicami apavi ar fiksāciju ap potīti.
  • Neatkarīgi no laika apstākļiem, izglītojamie katru dienu dodas laukā, tāpēc āra apģērbam un apaviem ir jābūt atbilstoši laika apstākļiem- mitrum izturīgam un siltam.
  • Izglītojamie virsdrēbes atstāj ģērbtuvē.
  • Atkarībā no laikapstākļiem, vecuma un izglītojamā speciālām vajadzībām nepieciešams nodrošināt, ka izglītojamiem ir papildus maiņas apģērbs (cimdi, zeķes, u.t.m.l.) un apavi. Maiņas apģērbs tiek glabāts uz pakaramajiem auduma maisiņos. Domājot par vides ilgstpēju un garderobes estētisko noformējumu, lūdzam nelietot polietilēna maisiņus.
  • Nozaudētās zeķes, cimdus, kabatas lakatiņus u.c. var atrast garderobē “atrasto lietu” grozā.
  • Uz sporta stundām izglītojamie ierodas sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sporta sezonai un paredzētajām nodarbībām). Izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta nodarbībām vai citu iemeslu dēļ nepiedalās sporta stundā, atrodas tur, kur ir saime vai veic pedagoga norādītus darbus.
  • Sporta inventāru izglītojamie novieto speciālās tam paredzētās vietās.
  • Pirmsskolā individuālai lietošanai bērni jānodrošina ar ķemmi, zobu suku, vienreizējās lietošanas salvetēm, autiņbiksītēm un paladziņiem (ja tiek lietotas), vasaras sezonā galvassega aizsardzībai no saules.

 

 1. Sadarbība ar vecākiem un pienākumi
  • Lai sekmētu iespējami operatīvu un kvalitatīvu saziņu ar vecākiem, ir noteikti vairāki saziņas veidi:
   • Saziņā klātienē/mutiski. Saimes audzinātājas vai konkrētās dienas atbildīgais pedagogs nodod aktuālāko informāciju vecākiem mutiski dienas sākumā, kad bērns tiek atvests uz skolu, vai arī dienas beigās, kad nodarbības beigušās.
   • Saziņa telefoniski. Ja mācību procesa laikā konkrētajās dienās bērnam rodas kādas veselības problēmas; jāprecizē laiks, kad bērns dosies mājās konkrētajā dienā; rodas kādi jautājumi ekskursijas laikā, pedagogs ar vecākiem sazinās telefoniski. Katra gada sākumā visiem pedagogiem tiek izsūtīts vecāku telefona numuru saraksts, ko izmantot šim saziņas veidam, saimju audzinātāji izveido whattup grupas saimes vecāku saziņai.
   • Saziņa e-pastā. Šis saziņas veids tiek izmantots, ja vecākiem jānosūta informācija par plānotajiem skolas pasākumiem, talkām, ekskursijām vai citiem pasākumiem. Saimes skolotāja izmanto elektronisko saziņu ar savas saimes vecāiem, lai nodotu informāciju par mācību procesam nepieciešamajiem materiāliem un pašu mācību procesu. Vecāku e-pasta adrešu saraksts katru gadu tiek aktualizēts un izsūtīts pedagogiem vienotā dokumentā ar telefonu numuriem.
   • Vecāku sapulces. Pēc vajadzībās tiek organizētas vecāku sapulces (SKOLAS vecāku sapulce vai saimes vecāku sapulce), kuru galvenais mērķis pedagogiem un vecākiem tikties klātienē, lai pārrunātu akutālos jautājumus. Vecāku sapulces tiek integrētas ar izglītojošiem pasākumiem bērnu vecākiem, lai vecāki izjustu piederību SKOLAS kolektīvam un reizē uzzinātu ko jaunu.
  • Iestājoties SKOLĀ un, ja ir izmaiņas, arī katra mācību gada sākumā Vecāki aizpilda un iesniedz “Bērna datu karti”, sniedzot precīzus datus par dzīvesvietu, savu darba vietu, sakaru līdzekļiem, par bērna individuālajām īpatnībām, ēdināšanas problēmām, bērna veslības stāvokli, ja tiem var būt nozīme mācību un audzināšanas procesā.SKOLA garantē, ka dati tiks izmantoti tikai SKOLAS darba vajadzībām.
  • Vecākiem ir pienākums apmeklēt vecāku sapulces, konsultācijas, lekcijas, talkas u.c. SKOLAS organizētos pasākumus, SKOLAS organizētās lekcijas, sapulces un konsultācijas tiek uzskatītas kā vienošanās starp vecākiem un SKOLU par kopīgām nostādnēm viendabīgas pedagoģiskās vides nodrošināšanai bērnam.
  • Vecāki apņemas informēt SKOLU, ja izglītojamam konstatētas lipīgas slimības (konjuktivīts, bērnu infekvijas, zarnu infekcijas, vīrusu infekcijas u.t.m.l.), utis vai zarnu parazīti.
  • SKOLA āstēšanu neveic, tāpēc, ja tiek konstatētas slimības pazīmes vai gūta trauma, par to nekavējoties tiek informēti vecāki, kuri nodrošina tālāku medicīniskās aprūpes saņemšanu. Traumas gadījumā SKOLAS darbinieki veic pirmās palīdzības sniegšanu.
  • Ja bērns no SKOLAS nosūtīts mājās ar infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5 C) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana) – atsākot apmeklēt skolu, vecākiem ir jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā.
  • Ja pedagogiem ir nepieciešams papildus speciālistu slēdziens par to, vai mācību process SKOLĀ ir izglītojamā spējām atbilstošs, vecāku pienākums ir sadarboties ar SKOLU un to nodrošināt, un nepieciešamības gadījumā iesniegt pedagoģiski- medicīniskās komisijas slēdzienu.
  • Vecāku atbalsts nepieciešams gan teritorijas, gan ēkas ikgadējās uzkopšanā, gan rotaļlietu gatvošanā utt., tādēļ pēc izglītojamā uzņemšanas SKOLĀ katrai ģimenei, neatkarīgi no audzēkņu skaita, mācību gada laikā jānostrādā 2 dienas un skolas brīvlaikā 2 dienas. Pēc vecāku lūguma SKOLAS vadība var lemt par stundu skaita samazināšanu vai atbrīvošanu no tām.
  • Vecāku sapulcēs no SKOLAS padomē pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies.
  • Pieņemšanas dienas ar SKOLAS vadību vai konkrēto pedagogu vecākiem ir jāsaskaņo mutiski vai pa tālruni ar konkrēto personu.
  • Ar vecāku atbalstu SKOLA veido izglītojamā fotoarhīvu. Par atļauju vai aizliegumu fotografēt izglītojamo vecāki ar SKOLU vienojas līgumā.
  • Neskaidrie jautājumi par SKOLAS darbu un pretenzijas pedagogiem un jautājumi par ģimenē lietotajām audzināšanas metodēm netiek apspriestas izglītojamo klātbūtnē.
  • Ja izglītojamais ir izteicis sūdzības par kādu citu izglītojamo vecāki nedrīkst ne izteikt pārmetumus “vainīgajam”, ne viņu sodīt, ne pārmest viņa vecākiem, pirms ar pedagogiem nav pārrunāta konfliktsituācija.
  • Gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, pedagoga pienākums ir ziņot SKOLAS vadītājam. Vadītājs nepieciešamības gadījumā ziņo pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risinašana.
  • Vecāku pienākums ir ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus un nodrošināt bērnam iestādes regulāru apmeklējumu.

 

 1. Operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība
  • Ekstremāla situācija SKOLĀ rodas ja:
 • tiek saņemts paziņojums par telpās ievietotu spridzekli;
 • notikusi aizdegšanās kādā no skolas telpām;
 • izcēlies ugunsgrēks;
 • dabas katastrofu rezultātā radušies ēkas bojājumi;
 • saņemti izrēķināšanās draudi;
 • veidojas jebkura situācija, kas apdraud bērnu un skolas darbinieku dzīvības.
  • Lēmumu par ekstremālas situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem skolas direktors, administrācijas pārstāvis vai skolā esošs pedagogs, meistars, ja skolā nav direktors, informējot uz vietas esošos izglītojamos, darbiniekus un apmeklētājus, paziņojot pa telefoniem 01, 112 un skolas vadībai.
  • Trauksmes gadījumā katrs pedagogs, atbilstoši evakuācijas plānam, bez panikas ved izglītojamos uz shēmā norādītajām jau atslēgtajām durvīm (vai izmanto logus) pa stingro noteiktu maršrutu teritoriju ārpus skolas, un atrodas tur tik ilgi, kamēr trauksme tiek atcelta.
  • SKOLAS direktors (vai skolas darbinieks, kurš trauksmi izziņojis) pēc saskaņošanas ar novada struktūrām, kuras atbild par iedzīvotāju drošību ekstremālās situācijās, trauksmi atsauc vai paziņo par turpmāko rīcību skolotājiem, kuri ir kopā ar izglītojamiem.
  • Kad pedagogu pavadībā izglītojamie atstājuši skolu, SKOLAS administrācija (pedagogs, meistars) pārbauda telpas, vai nav palicis kāds cilvēks.

 

 1. Atbildība par noteikumu neievērošanu
  • Noteikumu ievērošana vecākiem un iestādes personālam ir obligāta.
  • Gadījumos, kad vecāki, izglītojamie vai skolas darbinieki pārkāpuši noteikumus, saimes skolotāja vai cits iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu SKOLAS vadībai.
  • Noteikumu neievērošanas gadījumā:
   • saimes skolotāja vai iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu;
   • saimes skolotāja vai iestādes vadītāja var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
   • iestādes vadītāja var raktiski brīdināt vecākus vai darbinieku;
   • būtiskas vai atkārtotas noteikumu neievērošanas gadījumā iestādes vadītāja
    • var ar rīkojumu atskaitīt bērnu no iestādes (izņemot bērnus, kuri apgūst obligāto bērnu no 5 gadu vecuma sagatavošanas pamatizglītības ieguvei)
    • veikt Darba kārtības noteikumos norādītās darbības attiecībā uz noteikumu neievērojušu darbinieku.
   • Gadījumos, kad noteikumu pārkāpumi saistīti ar bērna pamattiesību neievērošanu, saimes skolotāja raksta SKOLAS vadībai ziņojumu par pārkāpumu un iestādes vadītāja par konstatētajiem pārkāpumiem informē Bāriņtiesu un Izglītības pārvaldes speciālistu bērnu tiesību jautājumos.

 

 1. Kārtība, kādā vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar noteikumiem
  • Pirms bērna uzņemšanas iestādē, iestādes vadītāja vecākus iepazīstina ar noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
  • Katra mācību gada sākumā vecāku sapulcēs saimes skolotājas vai skolas vadība atkārtoti iepazīstina vecākus ar noteikumiem. Iepazīšanos ar noteikumiem apliecina ar parakstu vecāki, kuru bērni uzsāk SKOLAS gaitā konkrētajā gadā. Ja noteikumos veiktas kādas izmaiņas, visi vecāki parakstās par iepazīšanos ar jaunajiem notiekumiem.
  • Noteikumi tiek izvietoti informācijas stendā vecākiem, kur vecāki ar tiem var iepazīties jebkurā laikā, kā arī nosūtīti vecākiem e-pastā.
  • Bērnus ar iekšējās kārtības noteikumiem un evakuācijas plānu iepazīstina saimes skolotājas katru gadu septembrī un atkārtoti attiecīgajās mācību tēmās. Bērnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem saimes skolotāja reģistrē e-klasē.

 

Iekšējās kārtības noteikumi sastāv no 11 nodaļām un ir sagatavoti uz 11 (vienpadsmit) lapām, neskaitot pielikumus. Noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir:

1) pielikums Nr. 1 “Kavējumu uzskaites kārtība”;

2) pielikums Nr.2 “Noteikumi par rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību”;

3) pielikums Nr.3 “Noteikumi par fotografēšanu un filmēšanu skolas teritorijā”

4) pielikums Nr.4 “Kārtība, kādā skolas teritorijā uzturas vecāki un citas personas”.

>>>III<<<

Pielikums Nr. 1

  KAVĒJUMU UZSKAITES KĀRTĪBA

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamo (turpmāk – bērns) vecāki (personas, kas īsteno aizgādību) (turpmāk – vecāki) informē iestādi par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ bērns neapmeklē biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas teritoriālās struktūrvienības “Ikšķiles Brīvā skola” un biedrības “Ikšķiles Brīvā skola” interešu izglītības iestādes “Ikšķiles Brīvā skola” (turpmāk – SKOLA) nodarbības.

2.Noteikumi nosaka kārtību, kādā pedagogs reģistrē bērna neierašanos SKOLĀ.

3.Vecāku rīcība, ja bērna nevar ierasties skolā:

3.1. Ja izglītojamais nevar ierasties SKOLĀ, vecāki, norādot izglītojamā uzvārdu un saimi, par to pirmajā kavējumu dienā no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00 informē izglītojamā saimes audzinātāju zvanot, nosūtot īsziņu uz skolas tālruni vai pedagoga tālruni vai iesniedz rakstveida iesniegumus, kas adresēts saimes audzinātājam.

3.2.  Ja iepriekš paredzams, ka izglītojamais kavēs SKOLU (ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, kavējuma zīme SKOLAI jāiesniedz pirms kavējuma, norādot paredzamo izglītojamā ierašanās datums.

3.3. Kavējuma zīmes Vecāki atnes audzinātājam tekošā mēneša laikā. Ja konkrētajā dienā audzinātājs nav sastopams skolā, kavējuma zīmes atstāj skolas administrācijā.

3.4. Ja bērns ir kavējis gan “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas teritoriālās struktūrvienības “Ikšķiles Brīvā skola”, gan interešu izglītības iestādes “Ikšķiles Brīvā skola” nodarbības, kavējuma zīmes nepieciešams iesniegt tikai pamatskolas teritoriālajai struktūrvienībai “Ikšķiles Brīvā skola”.

3.5. Vecāki ir atbildīgi par precīzas kontaktinformācijas sniegšanu saimes skolotājām. Mainoties tālruņa numuram vai adresei, vecākiem jāinformē iestādi 1 dienas laikā.

 1. Skolotāja rīcība, ja bērns nav ieradies skolā:

4.1. Ja bērns nav ieradies SKOLĀ dienas sākumā un līdz plkst. 10.00 nav informācijas par neierašanās iemeslu, saimes skolotājs nekavējoties, bet ne  vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.

4.2. Katru dienu līdz plkst. 18.00  saimes skolotājas reģistrē e-klasē vai kavējumu reģistrā bērnu neierašanos SKOLĀ. Tekošā mēneša beigās saimes skolotājs iesniedz lietvedībā kavējumu uzskaiti un vecāku iesniegtās kavējuma zīmes, kas tiek uzglabātas atbilstoši SKOLAS lietu nomenklatūrai.

4.3. Kavējumu reģistrs “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas teritoriālajai struktūrvienībai “Ikšķiles Brīvā skola” un interešu izglītības iestādei “Ikšķiles Brīvā skola” tiek veidots atsevišķi, bet kavējuma zīmes uzglabātas “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas lietvedībā.

4.4. Par attaisnojošu neierašanās iemeslu uzskatāms:

4.4.1. bērna slimības laiks;

4.4.2. ārsta apmeklējums;

4.4.3. ģimenes apstākļi (t.sk. ceļojumi);

4.4.4. piedalīšanās sacensībās, konkursos.

4.4.5. vecāku ikgadējā atvaļinājuma laiks.

4.5. Par audzināmās klases izglītojamo kavējumu uzskaiti, precizēšanu un analīzi, kā arī par sadarbību ar ģimeni kavējumu novēršanā ir atbildīgs klases audzinātājs.

4.6. Ja bērns, kas sasniedzis 5 gadu vecumu, vairāk nekā trīs dienas nav apmeklējis izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, saimes skolotājs par to nekavējoties informē struktūrvienības direktoru.

4.7. Ja izglītojamam ir sakrājušās vairāk nekā 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas, Pamatskola par to informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu, kas saskaņā ar savu kompetenci koordinē tālāko darbu Pamatskolas neapmeklēšanas cēloņu novēršanai.

4.8. Par ilgstošu neattaisnotu kavējumu reģistrēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā atbildīgs lietvedis pēc informācijas saņemšanas no saimes skolotāja.

4.9. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē SKOLU, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, izglītības iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

>>III<<<

Pielikums Nr. 2

NOTEIKUMI PAR RĪCĪBU, JA IZGLĪTOJAMAIS APDRAUD SAVU VAI CITU PERSONU DROŠĪBU, VESELĪBU UN DZĪVĪBU

 1. Noteikumi nosaka vadītāja un pedagogu rīcību, ja izglītojamais (turpmāk – bērns) apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.
 2. Ja bērns SKOLĀ apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

2.1. saimes skolotāja informē struktūrvienības direktoru, lai analizētu konstatēto faktu;

2.2. atbildīgais skolotājs, saimes audzinātājs (ja iespējams) un struktūrvienības direktors veic pārrunas ar iesaistītajiem bērniem par konstatēto faktu;

2.3. saimes audzinātājs vai struktūrvienības direktors sastāda ziņojumu par faktu, norādot kad, cikos, kurā vietā un kādā veidā noticis apdraudējums un iesaistīto pušu skaidrojumus;

2.3. saimes skolotāja informē bērna vecākus par notikušo faktu.

 1. Ja bērns SKOLĀ apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību atkārtoti, saimes skolotāja, struktūrvienības direktors tiekas ar bērna vecākiem, lai informētu par viņa uzvedību, uzklausītu vecāku viedokli un rakstiski vienojas par turpmāko rīcību (atbalsta personāla – psihologa, neirologa u.c. speciālistu apmeklējums), nosakot termiņu, kurā vecāki sniegs iestādei atgriezenisko saikni – informāciju par ieteikumu izpildi.

3.1. Ja vecāki sadarbojas:

3.1.1.saimes skolotāja seko bērna uzvedības izmaiņām – fiksē pozitīvās un negatīvās izmaiņas;

3.1.2. vecāks veic atbalsta personāla ieteiktos pasākumus;

3.1.3. saimes skolotāja regulāri pārrunā ar izglītības darba vadītāju situācijas saskarsmē ar bērnu;

3.1.4.      saimes skolotājas veic konsultatīvo darbu ar pārējo saimes audzēkņu vecākiem.

3.2. Ja vecāki nesadarbojas:

3.2.1. struktūrvienības direktore rakstiski (papīra vai elektroniskā formā) nosūta bērna vecākiem informāciju par bērna uzvedību un nepieciešamo sadarbību ar iestādi;

3.2.2. struktūrvienības direktora rīkojumā nosaka atbalsta personāla (izglītības darba vadītājas, izglītības attīstības vadītājas u.c.) pienākumus, lai veicinātu sadarbību ar bērnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai;

3.2.3. struktūrvienības direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā un mācībās;

3.2.4. ja vecāki neierodas pēc struktūrvienības direktora aicinājuma vai neiesaistās situācijas risināšanā, tad iestāde informē Sociālo dienestu un/vai Bāriņtiesu par situāciju iestādē ar bērnu un viņa vecākiem.

 1. Ja trīs mēnešu laikā pēc ieteikumu realizēšanas nav vērojami nekādi uzlabojumi, tad vecāki tiek aicināti pie SKOLAS administrācijas. Sarunas laikā skolotāji un speciālisti informē par ieteikumu realizēšanu un bērna uzvedību, pārrunā iespējas koriģēt darbības plānu vai nepieciešamības gadījumā iesaka vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai izvērtētu bērna veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu.
 2. Ja vecāki atsakās bērnu vest uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, tad SKOLAS vadītāja informē Sociālo dienestu un/vai Bāriņtiesu.

>>>III<<<

Pielikums Nr. 3

 NOTEIKUMI PAR FOTOGRAFĒŠANU UN FILMĒŠANU SKOLAS TERITORIJĀ

 1. Noteikumi nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas teritoriālās struktūrvienības “Ikšķiles Brīvā skola” un biedrības “Ikšķiles Brīvā skola” interešu izglītības iestādes “Ikšķiles Brīvā skola” (turpmāk- SKOLA) teritorijā.
 2. Noteikumi ir saistoši iestādes vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) (turpmāk – vecāki), kuru bērns ir iestādes izglītojamais (turpmāk – bērns) un visiem iestādes darbiniekiem.
 3. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem:

3.1. ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa, pasākumu analīzei;

3.2.   ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – informatīvo stendu, SKOLAS mājaslapas, avīzes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio, skolotāju portfolio u.c.) noformēšanai.

 1. Iestādes darbiniekiem studiju vai zinātniskajiem pētījumiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar iestādes vadītāju un bērnu vecākiem.
 2. Bērnu vecākiem atļauts veikt bērna fotografēšanu, ja fotografēšana vai filmēšana tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām.
 3. Bērnu vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus saimes vai SKOLAS pasākumos saimes vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies saimes vecāku sapulcē un saskaņojot ar iestādes vadītāju.
 4. Citām personām (fotokompānijas, privāti fotogrāfi, žurnālisti utml.) atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus tikai ar SKOLAS vadītājas atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par fotografēšanas, filmēšanas vai audioierakstu nolūku un tās veicēju.
 5. Bērnu fotogrāfiju izmantošana bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai citiem datiem iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, iestādes mājaslapā www.brivaskola.lv, publiska to izmantošana SKOLAS telpās uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības likuma 5.pantu.
 6. Bērna fotogrāfijas publicēšana vai izvietošana SKOLAS dokumentos, informatīvajos materiālos, iestādes mājaslapā www.brivaskola.lv vai SKOLAS telpās ar vārdu un uzvārdu pieļaujama ar bērna vecāku piekrišanu.
 7. Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.
 8. SKOLAS mājaslapas administrēšanu veic vadītāja vai ar vadītājas rīkojumu nozīmēts iestādes darbinieks, kurš atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.
 9. Vecākiem ir tiesības pieprasīt dzēst vai iznīcināt publiski izvietotās fotogrāfijas, informējot par to saimes skolotāju.
 10. Vecākiem ir tiesības vērsties pie iestādes vadītājas, ja tiek konstatēti noteikumu pārkāpumi.

>>>III<<<

Pielikums Nr. 4

 KĀRTĪBA, KĀDĀ SKOLAS TERITORIJĀ UZTURAS VECĀKI UN CITAS PERSONAS

 1. Laikā, kad izglītojamais (turpmāk – bērns) atrodas Biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas teritoriālās struktūrvienības “Ikšķiles Brīvā skola” un biedrības “Ikšķiles Brīvā skola” interešu izglītības iestādes “Ikšķiles Brīvā skola” (turpmāk-SKOLA) teritorijā par viņa dzīvību un veselību atbild SKOLAS darbinieki.
 2. SKOLAI piederošās personas ir:

2.1. iestādes darbinieki;

2.2. bērni;

2.3. vecāki vai vecāku norādītā persona, kas vēl var atvest un izņemt bērnu no iestādes.

2.4. vecāki, kuri iesaistās skolas darbībā, sakopšanā

 1. Personas, kuras nav nosauktas 2.punktā, tiek uzskatītas par iestādei nepiederošām personām.
 2. Nepiederošas personas, kuras ierodas iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus u.c., vēršas pie SKOLAS vadītājas pieņemšanas laikā vai iepriekš saskaņojot citu laiku.
 3. SKOLAS darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties SKOLĀ, uzrāda dienesta apliecību un informē SKOLAS vadītāju vai administratoru par savas ierašanās mērķi.
 4. Nepiederošai personai jāzvana pie ieejas durvīm. Administratoram jānoskaidro apmeklējuma iemesls, tikai pēc tam drīkst atvērt durvis.
 5. Uzzinot apmeklējuma iemeslu, administratoram nepiederošā persona jāpavada līdz nepieciešamāssaimes durvīm vai pie konkrētās personas.
 6. Ja darbinieks, kuru nepiederošā persona vēlas sastapt, neatrodas SKOLĀ, tad jāinformē par laiku, kad iespējams satikt meklēto personu.
 7. Ja SKOLĀ vai tās teritorijā atrodas nepiederoša persona, SKOLAS darbiniekam, kurš nepiederošo personu ir ievērojis, jāpieiet klāt un jāpajautā personu apliecinošs dokuments un jānoskaidro ierašanās iemesls.
 8. Par katras nepiederošas personas atrašanos SKOLĀ nekavējoties ir jāinformē SKOLAS direktors vai administrators.
 9. Ja nepiederošā persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem bērnu dzīvībai un veselībai, tad darbiniekam:

11.1. nekavējoties jāinformē par draudīgo situāciju SKOLAS direktors vai administrators;

11.2. jāziņo par situācijas bīstamību pašvaldības policijai vai glābšanas dienestam pa tālruni 112.

 1. Sadarbības ietvaros aicināto viesu, personu un ciemiņu uzņemšana iepriekš tiek saskaņota ar SKOLAS vadītāju.
 2. SKOLAS durvju atvēršanai vecāki izmanto durvju kodu, kura numuru viņiem paziņo SKOLAS vadītāja, kad bērns tiek uzņemts iestādē. Vecāki nedrīkst izpaust durvju koda numuru nepiederošām personām.
 3. Jebkura persona, tai skaitā vecāki, ienākot vai izejot no iestādes teritorijas, aizver vārtus.