Iekšējie noteikumi par COVID-19

APSTIPRINU
Direktore Kristīne Liberta
Ikšķilē, 2021.gada 7.aprīlī

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Noteikumi, kā izglītības iestādē tiek organizēta iekšējā kārtība un mācību darbs epidemioloģisko pasākumu nodrošināšanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas piemērojami no 01.08.2020.

Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka pamatskolas “Ikšķiles Brīvā skola” (turpmāk – Skola) kārtību, kādā Skolā uzturas darbinieki, izglītojamie, bērnu likumiskie pārstāvji un citas personas, tai skaitā kārtību, kādā tiek izmantotas koplietošanas telpas un notiek ēdināšanas organizēšana (turpmāk – kārtība).
 2. Kārtības mērķis ir mazināt Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanos.
 3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Skolas direktors vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

4. Mācību modelis

4.1. Pamatizglītībs programmas apguve notiek attālināti, iekļaujot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” atļautās āra izglītības nodarbības klātienē.
4.2. Pirmsskolas izglītības programmas apguve notiek klātienē. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.
4.3. Ja Skolā tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, Skola seko SPKC rekomendācijām.

5. Informēšana:

5.1. Par kārtību, kādā notiks mācību darbs Skolā, vecākus informē saimju audzinātāji;
5.2. Skolas koplietošanas telpās, labi redzamās vietās ir izvietotas informatīvas zīmes par ierobežojumu ievērošanu, distances ievērošanu un higiēnas ievērošanu.
5.3. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
5.4. Skola informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.
5.5. Skolu var apmeklēt tikai personas, kas pēdējo 14 dienu laikā nav atgriezušās no ārvalstīm un nav bijušas kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
5.6. Vecāki nekavējoties informē saimes audzinātāju, ja kādam ģimenē tiek konstatēta Covid-19 infekcija vai kāds no mājsaimniecības locekļiem ir atzīts par kontaktpersonu.
5.7. Ja izglītojamais nav apmeklējis Skolu ilgāk par 3 dienām, jo tam ir bijušas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (sauss klepus, sāpes kaklā, garšas un ožas traucējumi vai zudums, paaugstināta ķermeņa temperatūra u.c.), Skolā drīkst atgriezties tikai uzrādot ģimenes ārsta izziņu (veidlapa u/27).

5.8. Vecāku/likumisko pārstāvju uzturēšanās Skolā:
Vecākiem Skolas telpās uzturēties nav atļauts.
1.- 4. saimju skolēnu vecāki/likumiskie pārstāvji pavada skolēnu līdz Skolas ieejas durvīm/vārtiem un pēc stundām sagaida pie ieejas durvīm/vārtiem.
Pirmsskolas saimju audzinātājas bērnus no rīta sagaida Skolas pagalmā un pēcpusdienā vecākam/likumiskajam pārstāvim nodod arī Skolas pagalmā. Ja pēcpusdienā dežūrsaime uzturas Skolas iekštelpās, tad uz Skolas pagalma ieejas durvīm tiek izvietota informācija ar dežūrsaimes skolotāja telefona numuru. Vecāks/likumiskais zvana uz norādīto numuru un skolotājs pavada bērnu līdz ārdurvīm.
Ja vecākam/likumiskajam pārstāvim ir nepieciešams tikties ar saimes audzinātāju vai kādu no skolotājiem, vecāks/likumiskais pārstāvis sazinās telefoniski un vienojas par konkrētu tikšanās laiku un vietu.

6. Distancēšanās:

6.1. Ienākšanai Skolā un iziešanai no tās izglītojamie un pedagogi izmanto saimes garderobei tuvākās ieejas durvis;
6.2. Lai nodrošinātu izglītojamo grupu distancēšanos, Skolas telpās tiek uzraudzīts, lai saimju grupas skolas telpās savstarpēji netiekas.
6.3. Ar mērķi aizsargāt sevi un citus koplietošanas telpās un teritorijā, ja nevar ievērot 2 metru distances normu, jālieto sejas un mutes aizsegs.
6.4. Skolā ir noteiktas šādas saimju grupas:
1.saime;

 1. un 3.saime tiek uzskatīta kā vienota grupa;
 2. saime;
  “Sudrabotie kumeliņi” un “Dzintara kumeliņi” tiek uzskatīta kā vienota grupa, “Zeltītie kumeliņi” kā atsevišķa saime un “Dimanta kumeliņi” kā atsevišķa saime.
  6.5. Mācību process tiek organizēts saimei kā izolētam kolektīvam:
  mācību stundas notiek vienā saimes telpā;
  saimes telpā izglītojamie var neievērot distanci 2 metri;
  atsevišķas mācību stundas tiek organizētas ārpus skolas telpām.
  6.6. Saimes telpas tiek regulāri vēdinātas un iespēju robežās mācības notiek ārā.
  6.7. Pirmsskolas izglītojamie diendusu guļ, ievērojot maksimāli iespējamu attālumu viens no otra.
  6.8. Skola ievēro noteiktās prasības izglītojamo ēdināšanas organizēšanai, t.sk.:
  pirmsskolas izglītojamie brokasto savas saimes telpā vai ārā;
  pirmsskolas izglītojamo pusdienas un launags tiek organizēts vienā laikā. “Dimanta kumeliņu” saime pusdieno savas saimes telpās, pārējo pirmsskolas saimju ēdināšana tiek organizēta Skolas ēdamtelpā, ievērojot noteikto 2m distanci starp izglītojamo grupām.
  6.9. Labierīcību telpas:
  labierīcību telpas tiek sadalītas atsevišķai lietošanai pa saimju grupām. Katra saime lieto norādītās labierīcības;
  tiek uzraudzīts, lai labierīcību telpās vienlaikus nav vairāk personu, cik tajās ir faktiski izmantojamie sēdpodi;
  iespējami bieži tiek mazgātas un dezinficētas rokas.

7. Higiēna:

7.1. Pie visām skolas ieejas durvīm un otrā stāva koplietošanas telpās ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, kas satur vismaz 70% etanola šķīdumu. Dezinfekcijas līdzekļi ir atzīmēti ar speciālu, skaidri uzskatāmu zīmi.
7.2. Saimju audzinātāji regulāri atgādina izglītojamiem mazgāt un dezinficēt rokas;
7.3. Telpas regulāri tiek tīrītas un dezinficētas saskaņā ar Skolas apstiprinātu tīrīšanas un dezinfekcijas plānu;
7.4. Pedagogi un izglītojamie lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c. Skolā neveido situācijas, kurās veidojas personisks kontakts ar citu personu vai kontakts dažādu priekšmetu nodošanā un saņemšanā citai personai (sasveicināšanās, rakstāmpiederumu, grāmatu nodošana u.c.);
7.5. Koplietošanas virsmas (datori, planšetes, instrumenti u.c.) tiek dezinficēti pēc saimes nodarbības beigām;

8. Personas veselības stāvokļa uzraudzība:

8.1. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzīšanu Skolā veic saimju audzinātāji savu kompetenču robežās. Par darbinieku veselības stāvokļa uzraudzīšanu atbild pats darbinieks.
8.2. Skolas pirmās palīdzības aptieciņā atrodama ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīce. Konstatējot kādas no infekciju saslimšanas pazīmēm, obligāti tiek izmērīta personas ķermeņa temperatūra.
8.3. Ja personai ir paaugstināta ķermeņa temperatūra virs 37.0c grādiem, Skolas darbinieki un izglītojamie nekavējoties rīkojas saskaņā ar Ikšķiles Brīvās skolas iekšējiem noteikumiem “Kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai”.

9. Āra izglītības īstenošana:

9.1. Āra izglītības nodarbības drīkst notikt izglītojamajiem vienas grupas ietvaros, ne vairāk kā 10 izglītojamiem grupā, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, (ne vairāk kā piecas nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita) un interešu izglītības programmu nodarbības.
9.2. Ārtelpās plānotās nodarbības tiek norādītas stundu sarakstā. Stundu saraksts ir pieejams izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Uz ārtelpu nodarbībām izglītojamie ierodas tikai stundu sarakstā norādītajos laikos.
9.3. Nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji nodrošina, ka izglītojamais neapmeklē nodarbību, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Āra nodarbībās aizliegts ierasties izglītojamiem, ja ģimenes locekļi ir Covid-19 inficētas personas vai kontaktpersonas.
9.4. Nodarbību laikā iespēju robežās ievēro divu metru distancēšanās prasību vietās, kur tas ir iespējams, un citus veicamos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai. Ja nav iespējams ievērot divu metru distances prasību, skolotāji un skolēni nodarbību laikā lieto mutes un deguna aizsegus.
9.5. Vienlaikus var norisināties vairāku grupu darbs, ja to plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
9.6. Izglītojamajiem, kuriem dienā notiek vismaz divas klātienes nodarbības, pusdienlaikā tiek piedāvāts ēdiens līdzņemšanai.
9.7. Izglītojamie uzturas tikai skolas pagalmā, skolas ēkas iekštelpās iet aizliegts.
9.8. Izglītojamie izmanto saimniecības ēkas labierīcības un iekštelpās obligāti lieto mutes un deguna aizsegus.
9.9. Par neierašanos uz āra nodarbībām vecāki informē saimes audzinātāju Kavējumu pieteikšanas paredzētajā kārtībā.
9.10. Izglītojamie netiekas ar citu grupu parstāvjiem un uzturas tikai grupai paredzētajā mācību norises vietā. Mācību norises vietu atļauts atstāt tikai ar atbildīgā skolotāja atļauju.
9.11. Uzturoties skolas teritorijā, izglītojamie ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus un drošības noteikumus Nr. 11 “Par drošību skolas pagalmā”.

10. Noslēguma jautājumi:

10.1. Kārtība var tik grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
10.2. Ja starp Skolas noteikumiem “Iekšējās kārtības noteikumi” vai “Kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai” un šiem noteikumiem rodas pretrunas, priekšroka dodama “Noteikumiem, kā izglītības iestādē tiek organizēta iekšējā kārtība un mācību darbs epidemioloģisko pasākumu nodrošināšanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.